» » Tiêu chuẩn BRC IoP - Cập nhật những thay đổi mới ?

Tiêu chuẩn BRC IoP - Cập nhật những thay đổi mới ?

Bộ tiêu chuẩn BRC về an toàn bao bì phiên bản mới nhất với tên gọi Tiêu chuẩn BRC phiên bản 6. Với phiên bản mới này có nhiều cập nhật thay đổi giúp các nhà bán lẻ trong chuỗi cung ứng thực phảm đảm bảo hoạt động theo đúng các yêu cầu của luật định

Bộ tiêu chuẩn toàn cầu BRC về bao bì phiên bản 6 có gì mới?

1. ( 1.1.2 )  Văn hóa chất lượng và an toàn thực phẩm 
2. ( 1.1.6 ) Phiên bản gốc tiêu chuẩn BRC V6 
3. ( 1.1.10) Sử dụng logo tiêu chuẩn BRC V6 
4. ( 1.2.2 ) Nội dung họp xem xét lãnh đạo 
5. ( 1.2.4 ) Kênh trao đổi thông tin nhanh và tin cậy về chất lượng và an toàn thực phẩm 
6. ( 2.1.1) Đội quản lý rủi ro và mối nguy thêm bộ phận vận hành
7. ( 2.2.5 ) Thẩm tra lưu đồ sản xuất định kỳ 01 năm/ lần 
8. ( 2.2.6) Thêm rủi ro gian lận thương mại 
9. ( 3.1.1 ) Lập sổ tay an toàn chất lượng 
10. (3.5.2 ) Tần suất và phạm vi đánh giá nội bộ 
11. ( 3.5.5 ) Đánh giá điều kiện vệ sinh nhà xưởng 
12. ( 3.6 ) Hành động khắc phục- phòng ngừa
13. ( 3.7.2 ) Phương pháp đánh giá nhà cung cấp 
14. ( 3.7.5 ) Nhà cung cấp phải có hệ thống truy xuất nguồn gốc 
15. ( 3.7.6 ) Phương pháp đánh giá nhà cung cấp thương mại 
16. ( 3.8 ) Kế hoạch phòng chống gian lận thương mại 
17. ( 3.10.1 ) Đánh giá rủi ro nhà cung cấp dịch vụ 
18. ( 3.11.6 ) Truy xuất nguồn gốc đến mẫu thử và khuôn, mẫu
19. ( 4.2.6 ) Kiểm soát vệ sinh đường di chuyển trên cao 
20. ( 4.8.5 ) Kế hoạch kiểm soát môi trường 
21. ( 4.11.1 ) Bảng đánh giá tình trạng động vật gây hại tại nhà máy 
22. ( 4.11.5 ) Kiểm soát chim và dơi 
23. ( 5.1.6 ) Thiết lập thông số kỹ thuật và thông số vận hành 
24. ( 5.4.1 ) Bảng xác định lỗi trong các công đoạn sản xuất 
25. ( 5.4.4 ) Bảo vệ an ninh cho các thiết bị quan trọng ( mật khẩu- khóa ) 
26. ( 5.4.9 ) Thủ tục dọn vệ sinh khi thay đổi sản phẩm 
27. ( 5.6.1 ) Hướng dẫn xử lý các sản phẩm kiểm nghiệm/ kiểm tra 
28. ( 5.8.5 ) Bảng xác nhận các nguyên liệu trước khi sản xuất 
29. ( 6.1.3 ) Đào tạo các thủ tục/ hướng dẫn mới 
30. ( 7 ) Sản phẩm thương mại 

 

Phương Nam Cert tổ chức các lớp đào tạo thường xuyên về nhận thức và đánh giá nội bộ tiêu chuẩn BRC food/IoP