» » Lịch đào tạo nhận thức ISO 22000:2018

Lịch đào tạo nhận thức ISO 22000:2018

Thông báo lịch đào tạo Nhận thức tiêu chuẩn ISO 22000:2018 

 Xem thêm các khóa học 

Nội dung khóa đào tạo Nhận thức tiêu chuẩn ISO 22000:2018 

Thời gian đào tạo : 3 ngày (24 h đào tạo và thực hành) 

Đối tượng tham gia: Sinh viên, Người đi làm,...

Buổi 1 – Ngày 1- 4h

Kiến thức

Giới thiệu về tiêu chuẩn ISO 22000:2018 + ISO/TS 22002.

- Giới thiệu các thuật ngữ và định nghĩa

- Tính hệ thống của ISO

Kiến thức của các điều khoản chung của Lãnh đạo bao gồm điều khoản 4,5,6

- thảo luận nhóm về phân tích rủi ro hệ thống

Làm bài tập nhóm

Kỹ năng

Biết được phạm vi của ISO

Biết được các khái niệm, hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn, tạo thuận lợi cho việc hiểu tiêu chuẩn

Vận hành hệ thống ISO 22000

Xây dựng hệ thống liên quan đến trách nhiệm của Lãnh đạo

Nhận diện các rủi ro của 1 hệ thống quản lý

Nắm vững hơn các yêu cầu của tiêu chuẩn.

Buổi 2 – Ngày 1 – 4h

Kiến thức

- Diễn giải các điều khoản của hệ thống iso2000 (mục 7- 8.1, 8.2)

-Giới thiệu các yêu cầu của ISO/TS 22002 – liên quan điề khoản 8.2

-Bài tập : Xây dựng 1 PRP cho nhà máy

Kỹ năng

  • Có năng lực xây dựng các yêu cầu phụ trợ
  • Xây dựng các chương trình tiên quyết một cách hiệu quả
  • Áp dụng xây dựng PRP

Buổi 3- Ngày 2- 4h

Kiến thức 

- xây dựng các thủ tục liên quan đến HACCP (xây dựng CCPs, PRPs và bảng kế hoạch HACCP)

Kiến thức về thẩm định xác nhận hiệu quả của các mối nguy.

- bài tập nhóm xây dựng Kế hoạch an toàn thực phẩm cho 1 dạng sản phẩm

Kỹ năng

 Xây dựng Các kế hoạch HACCP cho 1 nhóm sản phẩm/sản phẩm

Xác nhận lại các hành động, chứng mình các hành động mang lại hiệu quả để đưa các mối nguy về mức an toàn

Áp dụng kiến thức vào xây dựng kế hoạch HACCP.

Buổi 4 – Ngày 2- 4h

Kiến thức 

Thẩm tra kế hoạch HACCP

Kiến thức về đo lường, đánh giá các mối nguy/CCP/oPRP

Kiến thức về sự không phù hợp, sự mất an toàn tiểm ẩn

Kiến thức về tình huống khẩn cấp

Kỹ năng

Hiểu được yêu cầu của việc thẩm tra

Sự khác biệt thẩm tra/thẩm định

Áp dụng vào việc QC thì làm gì, QA làm gì khi kiểm soát các mối nguy.

Biết cách xử lý Khi sản phẩm không đạt

Hiểu về tính huống khẩn cấp và cung cấp các trang thiết bị, con người cần thiết.

Buổi 5 – Ngày 3 – 4h

Kiến thức 

Kiến thức về truy suất nguồn gốc

Kiến thức về thu hồi sản phẩm

- bài tập nhóm về truy suất và thu hồi

Kỹ năng 

Nắm vững lại toàn bộ các quá trình sản xuất của Nhà máy

Các khắc phục sản phẩm không phù hợp đã đưa ra ngoài thị trường

Nắm vững lại kiến thức

Buổi 6 Ngày 3- 4h

Kiến thức 

 Kiến thức của điều khoản 9

- phân tích, đánh giá

-đánh giá nội bộ

- xem xét của lãnh đạo

 Kiến thức điều khoản 10

    • Sự không phù hợp của hệ thống
    • Sự cải tiến liên tục
    • Cập nhật hệ thống

- làm bài kiểm tra online

Kỹ năng 

Nắm vững các công việc của mục Check – Kiểm tra

Củng cố lại hệ thống đã xây dựng

Biết cách cải tiến Hệ thống, cập nhật hệ thống

Kinh phí : 1,5 triệu VNĐ/khóa

Đăng ký theo nhóm từ 3 người trở lên : giảm 5%

Đăng ký theo nhóm từ 5 người trở lên : giảm 10%

Liên hệ : Ms Tiên ׀0939163367 ׀ sales@phuongnamcert.com 

hoặc điền vào mẫu sau :