Tài liệu khoa học

Bài giảng các tính chất lưu biến thực phẩm

Bài giảng các tính chất lưu biến thực phẩm

Bài giảng vật lý thực phẩm - Chương 2: các tính chất lưu biến của thực phẩm 

Bài giảng các thông số vật lý của thực phẩm

Bài giảng các thông số vật lý của thực phẩm

Bài giảng vật lý thực phẩm - Chương 1: Các tính chất vật lý của thực phẩm 

Quy trình sản xuất alginat

Quy trình sản xuất alginat

Quy trình sản xuất alginat

Bài giảng máy chế biến cà phê

Bài giảng máy chế biến cà phê

Bài giảng máy chế biến cà phê là tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp muốn vận hành đúng các máy trong ngành sản xuất nông sản, cà phê, lúa, gạo, hạt điều...

Bài giảng máy chế biến thực phẩm thủy sản

Bài giảng máy chế biến thực phẩm thủy sản

Bài giảng máy chế biến thực phẩm thủy sản áp dụng cho ngành công nghệ thực phẩm, công nghệ chế biến thủy sản cho các doanh nghiệp và sinh viên tham khảo