» Dịch vụ » » Đánh giá tiêu chuẩn khí nhà kính

Đánh giá tiêu chuẩn khí nhà kính

Đánh giá chứng nhận ISO 14064 - tiêu chuẩn khí nhà kính 

Tiêu chuẩn ISO 14064 khí Nhà kinh được áp dụng cho các doanh nghiệp có phát thải khí nhà kính do các hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp tạo ra. 

Khí Nhà kính là hiện tượng khí có cấu trúc phân tử cao hấp phụ lượng nhiệt trên bầu khí quyển, làm cho nhiệt độ trái đất tăng lên: khí này bao gồm các loại khí CO2, NOx, CHx, CFC,....

Ngành công nghiệp sản xuất đang thải ra các khí này vào môi trường dựa trên các hoạt động tiêu thụ nhiên liệu, tiêu thụ điện, tiêu thụ năng lượng khác...phát sinh các khí thải ra môi trường. 

Để giảm thiểu và kiểm soát việc phát thải của doanh nghiệp ra môi trường, Các doanh nghiệp cần chung tay để giảm thiểu lượng khí thải hoặc phối hợp với các doanh nghiệp (có chức năng hấp phụ lại các khí nhà kính) bằng cách mua tín chỉ cacbon. Tín chỉ Carbon là lượng khí tính bằng tấn quy ra tấn CO2 tương đương mà các doanh nghiệp hấp phụ được. Các doanh nghiệp thực hiện thu giữ các khí nhà kính hoặc xử lý (ví dụ như các hoạt động trồng rừng, thiết lập các tháp hấp phụ,...được tổ chức giao quyền tính ra lượng tín chỉ carbon. 

Việc đầu tiên của doanh nghiệp cần kiểm kê các hoạt động trực tiếp và gián tiếp phát thải ra khí nhà kính, sau đó đo lường việc phát sinh khí thải và quy ra tấn CO2 tương đương. Sau đó, Doanh nghiệp đưa ra lộ trình nhằm giảm thiểu phát thải, mục tiêu do Doanh nghiệp quy định và theo lộ trình cân bằng việc phát thải (bằng cách trao đổi hoặc mua các tín chỉ Carbon). 

Việc kiểm kê thực hiện theo quy định của nhà nước Việt Nam hoặc theo yêu cầu của tiêu chuẩn khí nhà kính ISO 14064.